amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າເດື່ອສິງຫອມ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າເດື່ອສິງຫອມ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າເດື່ອສິງຫອມ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ຈັນລົດ ສະແຫວງໂຊກ R2-XBF4(ToG8) 1.12 7.4
ທ.ປ້າຍ ແກ້ວປະເສີດ R2-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ນ.ລົດຈະນາ ທຳມະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 2.8
ທ.ຄໍາຫຼ້າ ລາດຊະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.8 3
ນ.ຂັນທະລີ ສະແຫວງໂຊກ R2-TDK8 (ToG1) 1 3.6
ນ.ສຳລອງ ພົມມະຈັນ R2-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ທ.ໂພໄຊ ແທ່ງຄຳ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 2.8
ນ.ແໜ້ງ ແທ່ງຄຳ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 2
ນ.ແກ້ວ ໄຊຍະວົງສາ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 2.7
ທ.ກ່ອງ ຂຸນຕາ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 2