amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາກຸງ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາກຸງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາກຸງ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 15 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ນວນດຳ ພູມີ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.72
ທ.ຕາມ ສຸລິວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.52
ທ.ບູນມາ ສີວິໄລ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.8
ນ.ສົມສະໜຸກ ຄຳເສນ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.52
ທ.ແສງຈະເລີນ ພະຈູມພົນ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.36
ທ.ສຸວັນ ພະຈູມພົນ(ທິດວັນ) R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.76
ທ.ລັນດອນ ທັດຈັນດາ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.6
ນ.ບຸນທັນ ກິດຕິອາສາ(ທ ກິດສະໜາ ກິດຕິອາສາ) R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.4
ນ.ອ້ວນ ພູມີ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.8
ນ.ກຸ້ງ ພັນລືເດດ/ພູມມີ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.68