amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາດວຽງຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫາດວຽງຄຳ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາດວຽງຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 5 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ.ແກ້ວ ວິລະວັນ R2-TDK14(ToG7) 0.16 0.35
ທ.ຈັບ ໄຊຍະແກ້ວ R2-TDK14(ToG7) 0.16 0.3
ນ.ຍັນ ພຸດທະວົງ R2-TDK14(ToG7) 0.16 0.25
ທ.ວອນ ທຳວົງໄຊ R2-TDK14(ToG7) 0.16 0.3
ທ.ຄອນທອງ ສຸກທີວົງ R2-TDK14(ToG7) 0.16 0.3