amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແກ້ງໄຄ້ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ແກ້ງໄຄ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແກ້ງໄຄ້ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 1 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ຄຳຜາຍ R2-ML( ToG6) 2 6.7