amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ດອນຂາຊ້າຍ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ດອນຂາຊ້າຍ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ດອນຂາຊ້າຍ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 13 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ບຸນລອດ ກິນນະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 1 4.7
ທ.ບົວລຽນ ບູລົມມະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.8 3.8
ທ.ໄຊປະສີດ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 2.2
ທ.ສົງຄາມ ມຸນຕີວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.85
ທ.ແກ້ວ ບຸນມາ R2-TDK8 (ToG1) 1 4.8
ທ.ຄຳໄມ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.5
ທ.ໄຊຍະສອນ R2-TDK8 (ToG1) 0.8 4.3
ທ.ຄຳປານ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.2
ທ.ສຸລິໂຍ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 2.5
ທ.ແສງປະເສີດ R2-TDK8 (ToG1) 1 4.7