amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຄອງ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຄອງ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຄອງ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ອຸລັດ ວົງໄຊ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ນ. ຕິ່ງຄຳ ວັນດີນະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ນ. ຄູນມີ
ນ. ຂຽດຄຳ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.44
ນ. ໃບ
ນ. ດວງຕາ ບົວພາວັນ
ນ. ແບ້ ລາດສະວົງ
ທ. ຄອນສະຫວັນ ລອງທີດີ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ທ. ອຸລຳ
ນ. ໂບ້ ລາດສະວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.44