amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຈຸ້ມ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຈຸ້ມ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຈຸ້ມ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 30 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ສຸວັນນີ ແສງພົມມະຈັນ
ທ່ານ ແປນ
ທ່ານ ພັດທະນາ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.73
ທ່ານ ຄຳພຸດ
ທ່ານ ນ.ຫອມແພງ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.7
ທ່ານ ໄພ
ທ່ານ ແຫລ້ (ຍຸ້ນ) R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.3
ທ່ານ ເສືອ
ທ່ານ ສົມບັດ ວໍລະບຸດ
ທ່ານ ຂັນແກ້ວ. R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.67