amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ພະທາວ (SMG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ພະທາວ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ພະທາວ (SMG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 2 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ແກ້ວວິໄລ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.96
ທ້າວບຸນຫລົງ