amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້າ (RPG1 )

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາລ້າ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລ້າ (RPG1 ), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ສິນສະມຸດ R3-TDK8 (ToG1) 3.2 6.3
ທ. ວົງເພັດ R3-TDK8 (ToG1) 1.14 3
ທ. ຄຳວຽນ R3-TDK8 (ToG1) 6 15
ທ. ທອງພຸດ TDK8 0.8 2
ທ. ບຸນທັນ ຈັນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 4 9.6
ທ. ສຸວັນນີ TDK8 5 11
ທ. ຄຳມ່ວນ TDK8 0.96 2.7
ນ. ຈັນຕອງ (ບຸນທັນ) TDK8 0.48 1.3
ທ. ບຸນໄທ ແກ້ວມະນີວົງ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.7
ນ. ບົວຈັນ ວົງວິຈິດ TDK8 0.48 1.2