amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລ້ອງປໍ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານລ້ອງປໍ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານລ້ອງປໍ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 76 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ໄຊ 450 ປີ 0.25 0.95
ນ. ທອງສີ 450 ປີ 0.45 1.71
ທ. ບຸນໂຮມ 450 ປີ 0.58 2.204
ນ. ກູດ 450 ປີ 0.27 1.026
ນ. ຈັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.43 1.634
ທ. ສີສະໝອນ 450 ປີ 0.49 1.862
ນ ແຈ້ງ 450 ປີ 0.09 0.342
ນ.ຄໍາມີ 450 ປີ 0.5 =AB4301*3.8
ນ. ສັນ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.67 2.546
ທ. ຊຽງທອນ 450 ປີ 0.28 1.064