amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃໝ່ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນໃໝ່, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນໃໝ່ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ ວິໄລພອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.4 1.52
ທ. ອິນຫວັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.68 2.584
ທ. ພອນປະດິດ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.75 2.85
ນ. ເຂັມພອນ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.47 1.786
ທ. ແສງຈັນ ມະນີວົງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.26 0.988
ນ. ສີປະໄພ ໂພທິລັກ ຖິ່ນແກ້ວ 0.87 3.306
ນ. ກອງມະນີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.07 0.266
ນ. ໝູນ ວິໄລວັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.3 1.14
ທ. ບຸນເລີດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.57 2.166
ນ. ບຸນເຖິ່ງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.05 0.19