amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລາ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາລາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາລາ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ອາລີ ສີຈໍາປາ ຖິ່ນແກ້ວ 0.84 3.192
ທ ທອງໄຫຼ ຖິ່ນແກ້ວ 0.33 1.254
ທ ສາຍັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.57 2.166
ທ ຄໍາສອງ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.61 2.318
ທ ສັງ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.41 1.558
ທ ທອງ​ປະ​ເສີດ ຖິ່ນແກ້ວ 0 0
ທ ສີ ສຸກ​ຜາ​ລີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.74 2.812
ທ ບຸນ​ລັດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.88 3.344
ນ ບ່ຽງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.61 2.318
ນ ສົມຈັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.38 1.444