amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວຊາຍ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງບົວຊາຍ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວຊາຍ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ. ບົວລາ ບຸນຈັນ TDK8 0.6 2.28
ນ. ຫອມ TDK8 0.21 0.798
ນ. ກ່ຳ TDK8 0.6 2.28
ນ ມ້ອກ ທ. ຫວາດ ສີດາ TDK8 0.58 2.204
ທ. ໃຫ່ຍ ຢວນ TK 17 0.43 1.634
ທ. ຕູ້ຍ ອ່ອນສີ TDK8 0.2 0.76
ນ. ຫອມ2 TDK8 0.17 0.646
ນ ແກ້ນ ທ. ແຫຼ້ TDK8 0.43 1.634
ນ ເພັດ ທ. ພົງເພັດ TK 17 1.43 5.434
ນ ຫວັນ ທ. ຊຽງແປງ TK 17 0.476 1.8088