amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ ນິນ ທ ຊຽງເພັດ TDK8 0.733 2.7854
ນ ແທນ ທ ຊຽງພຽນ TDK8 1.514 5.7532
ນ ຍືນ ທ ບຸນມິນ TDK8 0.433 1.6454
ນ ຄໍາພວງ ທ ຍົດ TK 17 0.176 0.6688
ນ ມູນລີ TK 17 0.176 0.6688
ທ ບຸນເລີດ TDK8 1.495 5.681
ນ ສີ ທ ເພັງ TDK8 0.295 1.121
ນ ບົວໄລ ທ ແສນ TDK8 0.676 2.5688
ທ ທິດດອນ TDK8 0.595 2.261
ທ ຈັນທາ TK 17 1.095 4.161