amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາໜອງຮຸ່ງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ສົມນິກ ໄທເດີມ TDK8 1.271 4.8298
ນ ປົນ ທ ຊຽງ ພັນ TDK8 2.057 7.8166
ນ ຫຼໍ ບຸນມີ TDK8 1.014 3.8532
ທ ຈັນໄທເດີມ TDK8 0.257 0.9766
ທ ຊຸມມາ TDK8 0.676 2.5688
ທ ຊຽງເໝື່ອນ 450 0.514 1.9532
ທ ບຸດສະດີ ແຫຼ້ປານ 450 0.214 0.8132
ທ ບຸນມີ ກິ່ງ 450 0.852 3.2376
ທ ຜີວ 450 0.714 2.7132
ນ ແພ ທ ວັນ TK 17 0.257 0.9766