amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສົມສະຫວັນ (RPG3)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສົມສະຫວັນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສົມສະຫວັນ (RPG3), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 128 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ປອນ TK 17 0.214 0.8132
ທ່ານ ຫຼ້ານິກ TK 17 0.766 2.9108
ນາງ ຈອມແພງ TDK8 0.457 1.7366
ທ້າວ ບຸນມີ (ອ້ອມ) TDK8 0.657 2.4966
ນ ບົວຈັນ ທ້າວ ຂຸນທອງ TDK8 1.333 5.0654
ນ ຈັນແກ້ວ ທ້າວ ພັນອາສາ TK 17 1.676 6.3688
ນ ໂຮມ ທ້າວ ບຸນເພັງ TK 17 0.757 2.8766
ນ ສຸກ ທ້າວ ຄໍາອ້າຍ TDK8 0.176 0.6688
ທ້າວ ຊ ຄໍາຫຼ້າ TDK8 1.133 4.3054
ທ້າວ ຄໍາໄຊ ວິໄລພອນ TDK8 0.257 0.9766