amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ (RPG2 )

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງພົງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ (RPG2 ), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ຄຳຕັນ ສູນດາລາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ທອງຫລຽນ ທຳມະສິນ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.8
ນ. ຄຳໝົ່ນ ທຳມະສິນ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.8
ທ. ສູນທອນ ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.8
ທ. ວິລະວັນ ແກ້ວໂກຊຸມ TDK8 0 0
ທ. ໜູເພັດ ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 2.56 6.5
ທ. ສົມພານ ໄຊຍະບຸດ TDK8 1 2.9
ທ. ບຸນລອດ ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ບັນລຸ ໄພປັນຍາ TDK8 0.28 0.65
ທ. ວົງພະຈັນ ສຸດທະວິໄລ R3-TDK8 (ToG1) 1.48 3