amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບວມ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາບວມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບວມ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ສົມມິດ ທອງສະຫວັດ TDK8 0.076 0.2888
ທ່ານ ສັງຄົມ TDK8 0.095 0.361
ນ ໜອນ ທ່ານ ວີ TDK8 0.133 0.5054
ທ່ານ ຊຽງເໝືອນ TDK8 0.276 1.0488
ທ່ານ ໄທ TK 17 0.176 0.6688
ທ່ານ ເຟື່ອນ TDK8 0.155 0.589
ນ ລີ ທ່ານ ພັນ TK 17 0.276 1.0488
ນ ລາ ທ່ານ ພອນ TDK8 0.195 0.741
ທ່ານ ນາງ ທຽນ ວັນດີ TK 17 0.676 2.5688
ທ່ານ ພູ ສາຍດີ TDK8 0.514 1.9532