amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບວມ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາບວມ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບວມ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 122 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ເວີນ TK17 1.114 4.2332
ນ ລິນ ທ້າວ ໝຽນ TDK8 0.614 2.3332
ທ່ານ ປົນ ສິງຄໍາ TDK8 0.595 2.261
ນ ພັນ ທ້າວ ປານ ສິງຄໍາ TK17 0.376 1.4288
ນ ວອນ ທ້າວ ຕຸ້ຍ TK17 0.514 1.9532
ທ້າວ ເສັງ TDK8 0.214 0.8132
ທ້າວ ເພັງຕໍ່າ TK17 0.376 1.4288
ນ ແດງ ທ້າວ ຊຽງເວີນ TK17 0.514 1.9532
ທ້າວ ຄໍາຫຼ້າ ໄຊຍະວົງ TDK8 0.433 1.6454
ທ້າວ ວຽນ TK17 0.433 1.6454