amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານສີບຸນເຮືອງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 98 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ພອນ ກົມມະຈັນ TDK8 0.21 0.798
ນາງ ຫຼ້າ TDK8 0.51 1.938
ທ້າວ ມອນໝູ TK17 0.68 2.584
ທ້າວ ກໍາ ພອນຈໍາປາ TK17 1.03 3.914
ນາງ ພວງ TDK8 0.21 0.798
ນາງ ຄໍາມີ TK17 0.48 1.824
ທ້າວ ຊຽງສັງ( ນ ຈັນ) TK17 0.11 0.418
ທ້າວ ຄາມ TK17 0.68 2.584
ນາງ ພັດ TK17 0.68 2.584
ນາງ ຈອນ TK17 0.98 3.724