amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດົງເງິນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດົງເງິນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດົງເງິນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ໜານຍອດ TDK8 0.2 0.76
ທ. ຄຳພັນ ບຸນຖີ່ນໄທ TDK8 0.28 1.064
ນ ສີ ( ທ ປີ່ນ ) 450 0.2 0.76
ທ. ເກດແກ້ວ ມະນີ TDK8 0.06 0.228
ທ. ໜໍ່ແກ້ວ TK17 1.25 4.75
ທ. ອ່ອນແກ້ວ ຈັນຖາວອນ TK17 0.01 0.038
ນ.ສີຫລ້າ ສຸວັນນະລັກ TK17 0.33 1.254
ນາງ ຄຳມີ TK17 0.1 0.38
ນ ພາທີ (ທ. ວອນ) 450 0.56 2.128
ທ. ສຸເນດ ຄຳເຄື່ອງ TK17 0.08 0.304