amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງບົວພີ່ນ້ອງ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 94 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ທິດສີ TK17 1.36 5.168
ນາງ ລ່ຽນ TK17 1.01 3.838
ນາງ ແສງທອງ TDK8 0.44 1.672
ທ້າວ ດາ TDK8 0.05 0.19
ທ້າວ ຊຽງລອງ TK17 1.14 4.332
ທ້າວ ຊຽງສຳລານ TK17 0.86 3.268
ນ ຮັກ + ທ້າວ ສຸກ TK17 0.3 1.14
ທ້າວ ຊຽງທ່ຽງ TK17 0.09 0.342
ທ້າວ ວຽງ TK17 0.84 3.192
ນາງ ອຸ່ນ + ທ້າວ ຕຸ້ຍ TK17 0.41 1.558