amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກອກ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາກອກ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາກອກ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 126 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ຊຽງຕາ TK17 0.614 2.3332
ທ້າວ ໃສ ສີທາ TK17 0.533 2.0254
ທ້າວ ລາມ TDK8 1.175 4.465
ນ ວານ + ທ້າວ ຊຽງພອນ TK17 0.814 3.0932
ນ ທຸມ + ທ້າວ ມີ TK17 0.076 0.2888
ນາງ ແວ່ນ TK17 1.457 5.5366
ນ ສໍ + ທ້າວ ປີ່ນ TK17 0.052 0.1976
ທ້າວ ທິດຫານ TK17 1.515 5.757
ທ້າວ ຊຽງຫ່ວາງ TK17 0.433 1.6454
ນາງ ເຫຼົາ (ທ້າວ ໝັ້ນ) TK17 0.014 0.0532