amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແກ້ວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນແກ້ວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນແກ້ວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ສີສະໝຸດ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.8
ນ ສີ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.7
ທ ບຸນເຕີມ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ທ ບຸນຍົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.36 2.4
ນ ບົວໄລ R3-TDK8 (ToG1) 0.36 2.4
ທ ພູວົງ TDK8 0.5 1.7
ທ ແອດ TDK8 0.5 1.8
ນ ກົງໃຈ TDK8 0.5 1.8
ທ ດາວເລືອງ TDK8 1.53 4.5
ນ ຄໍາພຸດ TDK8 1.54 1.6