amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນໄຊ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໄຊ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ. ກົ້ງ TDK8 0.114 0.4332
ທ. ຈານປອນ ຈ້າວມະລິ 0.825 3.135
ທ້າວ ຮ່ອນ ຫອມຈັນ 0.014 0.0532
ນ ວຽງ ທ ສາຍ ຫອມຈັນ 0.057 0.2166
ນາງ ຜ່ານ ວິໄລຈິດ ຫອມທົ່ງ 0.876 3.3288
ນາງ ແດງ ຫອມທົ່ງ 0.271 1.0298
ນາງ ຊູ TK17 0.042 0.1596
ທ້າວ ສົມເພັດ TK17 0.276 1.0488
ນ ມົນ ທ ວອນ ຈ້າວມະລິ 0.017 0.0646
ທ້າວ ວາດ TDK8 0.233 0.8854