amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແສງຈະເລີນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແສງຈະເລີນ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແສງຈະເລີນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ອິນປັນ TDK8 1.1 4.18
ທ້າວ ອິນ​ແປງ DTK11 0.96 3.648
ທ້າວ ​ແກ້ວ 450 0.87 3.306
ນ ອອນ + ທ້າວ ສີ​ເຮືອງ TDK8 0.51 1.938
ທ້າວ ນ້ອຍ​ຄໍາ TK17 0.75 2.85
ນາງ ​ແຜ່ນ + ທ້າວ ມຸ່ງ TK17 1.13 4.294
ນາງ ທີ + ທ້າວ ນ້ອຍ ​ແກ້ວ TDK8 0.54 2.052
ທ້າວ ນ້ອຍ ​ໄຫວ TDK8 0.91 3.458
ນາງ ຟອງ + ທ້າວ ຄໍາ​ອາດ 450 1.18 4.484
ນາງ ​ເໝີຍ + ທ້າວ ອິນ TK17 0.6 2.28