amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເມືອງພຽງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ້າວ ວັນດີ ອຸບົນ 0.71 2.698
ທ້າວ ຊຽງສົມບັດ ຈ້າວມະລິ 0.09 0.342
ທ້າວ ຊຽງຈັນດີ TDK8 0.55 2.09
ທ້າວ ໄພ TDK11 0.51 1.938
ທ້າວ ຄູທຳ TK17 3.14 11.932
ນາງ ສອນ ຫອມຈັນ 0.48 1.824
ນາງ ໂຈມ TK17 0.34 1.292
ທ້າວ ດີ TDK8 0.5 1.9
ທ້າວ ເວດ TDK8 0.8 3.04
ທ້າວ ຊຽງສີພັນ ຫອມທົ່ງ 0.58 2.204