amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນເຟືອງ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນເຟືອງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນເຟືອງ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ນິດ+ ແກ້ວເຖົາ ອານັນຕະວົງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.5 1.9
ນາງ ແກ້ວ+ໄມ່ຈັນ ສຸພາພັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.56 2.128
ນາງ ສຸ+ໄມ່ບູນ ເທບພະວົງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.6 2.28
ນາງ ຄໍາເອື້ອຍ ສຸພາພັນ ປະທຸມ 1.65 6.27
ທ້າວ ທອງ ຂັດຕິຍະ ປະທຸມ 0.91 3.458
ນາງ ຖົມ+ ບູນຕານ ພົມມະວົງ TDK8 0.77 2.926
ນາງ ແສງ ແກ້ວເກດ ດໍອິດ 0.93 3.534
ນາງ ກຽງ+ ຄ່ອງ ຜາສຸກ ຫອມທອງ 1.65 6.27
ນາງ ຄໍາ+ຈັນຕາ ອານັນຕະວົງ ດໍຂາວ 1 3.8
ນາງ ຄໍາ+ຈັນຕາ ປັນຍາທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 1.2 4.56