amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ (RPG3)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແກ່ນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ (RPG3), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ພອນ ແກ້ວວິຊາ ຖິ່ນແກ້ວ 1.38 5.244
ທ່ານ ແສງເມືອງ ຂັດຕິຍົດ ຖິ່ນແກ້ວ 5.49 20.862
ທ່ານ ຈັນ ພົມມະກຸນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.4 1.52
ທ່ານ ຄຳຈັນ ໄຊຍະສານ ປະທຸມ 0.94 3.572
ທ່ານ ພອນ ວອນ ປະທຸມ 1.13 4.294
ທ່ານ ຕະ ໄຊຂັນແກ້ວ TDK8 0.3 1.14
ທ່ານ ນວນສາ ດໍອິດ 0.46 1.748
ນາງຕິກ ໄຊຍະລາດ ຫອມທອງ 0.57 2.166
ທ່ານ ສິງຄຳ ວອນ ດໍຂາວ 2 7.6
ທ່ານ ດວງ ສີວິໄຊ ຖິ່ນແກ້ວ 0.4 1.52