amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແກ່ນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກ່ນ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 108 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ຕາຄຳ ວົງຄຳ ຖິ່ນແກ້ວ 3.49 13.262
ທ່ານ ຖາສຸກ ສູນທອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.75 2.85
ທ່ານ ຂັນທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 1 3.8
ທ່ານ ນ້ອຍກອງ ປະທຸມ 0.65 2.47
ທ່ານ ພຸດ ລືຍົດ ປະທຸມ 0.7 2.66
ທ່ານ ບຸນ ໄຊຂັນແກ້ວ TDK8 0.78 2.964
ທ່ານ ຈັນດີ ດໍອິດ 0.65 2.47
ນາງ ເໝືອຍ ຂັດຕິຍົດ ຫອມທອງ 1.39 5.282
ທ່ານ ຕ໋າ ພົມມະວົງ ດໍຂາວ 0.55 2.09
ນາງ ລີ+ຜາຍ ຖິ່ນແກ້ວ 1.7 6.46