amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທາດ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານທາດ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທາດ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ສີວັນ ພຸດທະວົງ ຫອມທອງ 1.2 4.56
ທ ປະທວນ ເສນາຄໍາ TDK8 0.8 3.04
ທ ຊຽງເຜົ້າ ຄໍດາພອນ ຫອມທອງ 0.62 2.356
ນາງ ແຈ່ມ+ ເລີຍ ສົມແສງ ດໍຂາວ 0.57 2.166
ທ ແສງເມືອງ ຫອມນານ TDK8 1.3 4.94
ນາງ ແສງ ຄໍາງາ TDK8 1.3 4.94
ທ ນ້ອຍສັງທອງ ຫອມທອງ 0.56 2.128
ທ ນ້ອຍຊາຍ ດໍຂາວ 1.18 4.484
ນາງ ປ້າຜັນ TDK8 0.64 2.432
ນາງ ວານ ຍົດບຸນ TDK8 0.92 3.496