amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນມູນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນມູນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນມູນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 80 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ຕາ ສີວິໄລ ຫອມທອງ 0.7 2.66
ນາງ ໄຟ+ມຸດ ດາວີ TDK8 1 3.8
ນາງ ຄໍາໄຫວ+ແກ້ວ ທຳມະລັງກາ ຫອມທອງ 1.34 5.092
ນາງສີ+ດາ ບຸນມີ TDK8 1.5 5.7
ນາງ ເຢັນ+ ເອກ ເກດແກ້ວ ຫອມທອງ 0.8 3.04
ທ ໄມ່ຈັນ ປັນຍາທອງ ດໍຂາວ 1.3 4.94
ທ ນ້ອຍຫວັນ TDK8 0.9 3.42
ທ ຄໍາ ທ່ຽງທໍາ ຫອມທອງ 1.31 4.978
ທ ໜໍ່ ດໍຂາວ 1 3.8
ນາງ ຕົນ+ເສີດ ສຸທະພັນ TDK8 0.8 3.04