amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນຕັນ (RPG2)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນຕັນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນຕັນ (RPG2), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ວົງ ທາດທາຕີ ຫອມທອງ 0.94 3.572
ນາງ ບົວໄຂ ທຳມະລັດ ດໍຂາວ 0.7 2.66
ນາງ ນວນ ຄຳແຫງ TDK8 1.11 4.218
ທ ນ້ອຍທົນ ສຸລິທຳ TDK8 0.93 3.534
ທ ສົມຄິດ ຈັນທະລົດ ຫອມທອງ 0.38 1.444
ທ ສົ່ງ ຊາຕາລັກ TDK8 0.71 2.698
ທ ອິນທອງ ໄຊວັນດີ ຫອມທອງ 0.4 1.52
ທ ອິນຫວັນ ຄ່າຍຄຳ ດໍຂາວ 0.59 2.242
ທ ກອງແກ້ວ ຈັນທະວົງ TDK8 0.45 1.71
ທ ນ້ອຍແປງ ໄຊວັນດີ TDK8 1.63 6.194