amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນຕັນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນຕັນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນຕັນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ບຸນນໍາ ສິດທິເດດ(ສົມລິດ) TDK8 0.8 3.04
ທ ທອງ ສຸລິທຳ TDK8 0.55 2.09
ນ ນອງ ສຸລິທຳ ຫອມທອງ 0.4 1.52
ທ ບຸນຕັນ ຄ່າຍຄຳ ດໍຂາວ 2.69 10.222
ນ ອອ່ນ ຄ່າຍຄຳ TDK8 0.61 2.318
ນ ວັນນາ ປັນຍາລັກ ດໍຂາວ 0.88 3.344
ນາງ ແກ້ວ ຄຳແຫງ (ໄຈແກ້ວ) TDK8 0.5 1.9
ນາງ ພິນ ຊາຕາລັກ (ແກ້ວສາ) TDK8 0.54 2.052
ທ ສີລາ ຈັນທະຍົດ ຫອມທອງ 0.71 2.698
ທ ອິນເຫຼົາ ນັນຕະລັດ ດໍຂາວ 1 3.8