amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຂິ່ງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຂິ່ງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຂິ່ງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນ.ໄຂ (ຖາ ຂັດຕິຍະ) ຫອມທອງ 0.7 2.66
ທ້າວ ດາ TDK8 1.97 7.486
ທ. ຕານ ຂັດຕິຍະ ຫອມທອງ 1.25 4.75
ນ.ຕຸ່ມ (ຍອດ ສຸທະພັນ) ດໍຂາວ 1.34 5.092
ທ. ສະຫວັນ ຂັດຕິຍະ TDK8 0.34 1.292
ທ. ຕານ ສຸທະພັນ TDK8 0.96 3.648
ນ. ເຢັນ-ຫັວນ ຫອມທອງ 0.77 2.926
ນາງ​ ແສງ​ດອຍ ດໍຂາວ 0.95 3.61
ທ. ຈື່ນ TDK8 1.5 5.7
ນ. ຈາມ ຂັດ​ຕິ​ຍະ TDK8 1.5 5.7