amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວເມືອງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫົວເມືອງ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວເມືອງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 108 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ປັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.8 3.04
ນາງ ຜົງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.58 2.204
ທ ກອງ ວົງສະຫວັດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.75 2.85
ນາງຫຼ້າ ທ່ຽງທໍາ ຫອມທອງ 0.57 2.166
ທ ໜານຈັນ ຫອມທອງ 0.5 1.9
ທ ອິນ ວົງສົມບັດ ດໍຂາວ 0.7 2.66
ນາງ ອໍາພອນ TDK8 1 3.8
ນາງ ຜາຍ ຫອມທອງ 1 3.8
ນາງ ຈົມ ດໍຂາວ 1 3.8
ນາງ ດອງ TDK8 1 3.8