amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນ້ຳລ້ອມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 80 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ຈອຍ ວິໄຊວົງ ດໍອິດ 1.27 4.826
ທ້າວ ຫວັນ ວິໄຊວົງ ດໍອິດ 0.63 2.394
ທ້າວ ນ້ອຍອຸດົມ ຕາສີນວນ TDK8 1.71 6.498
ນາງ ອຸ່ນ + ທອງ ຄໍາພາ TDK8 1 3.8
ທ້າວ ທາ ວິໄຊວົງ TDK8 2.6 9.88
ທ້າວ ເສີດ ວິໄຊວົງ ດໍອິດ 1.12 4.256
ນາງ ໝາຍ ວິໄຊວົງ ດໍອິດ 1 3.8
ທ້າວ ຄໍາເຝຶອ ໂສດາລັກ ດໍອິດ 1 3.8
ນາງ ເໝືອຍ ວິໄຊວົງ ດໍອິດ 0.89 3.382
ທ້າວ ເປັງ ໄຊຍະວົງແກ້ວ ດໍຂາວ 0.6 2.28