amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໂຮງນາຝ້າຍ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນໂຮງນາຝ້າຍ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນໂຮງນາຝ້າຍ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ່ານ ບຸນກວ້າງ ວັງທະພັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.94
ທ່ານ ບຸນຄໍ້າ ມາລາວົງ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.42
ທ້າວ ແສງມະນີ ດວງມາລາ R3-TDK8 (ToG1) 1.28 3.54
ທ້າວ ສຸກ ດວງວິໄລ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.94
ທ້າວ ພຸດ ມາລາວົງ TDK11 2 6.12
ທ່ານ ຄໍາພັນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.36
ທ່ານ ດາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ້າວ ສົມຫວັງ 450 1.28 3.48
ທາວ ບຸນ (ພອນ) TDK 8 1 3.42
ທ້າວ ຫີ້ງ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.74