amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກສີພົມ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານແກສີພົມ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານແກສີພົມ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ນາງ ລອຍ (ແກ່ນ ວົງວິລິຍະ) ດໍອິດ 1.01 3.838
ນາງ ຂອດ (ພົມ ຄຳພາ) ປະທຸມ 1.01 3.838
ທ ບຸນ ແສນດວງແກ້ວ ປະທຸມ 0.51 1.938
ທ ແກ່ນ ກາໄລທອງ ປະທຸມ 1.74 6.612
ນາງ ປິ່ນ( ສົມຊາຍ ວົງວິລິຍະ) ປະທຸມ 1.01 3.838
ນາງ ຜາຍ ພົມມະຈັກ TDK8 0.61 2.318
ທ ນ້ອຍສັກ ດໍອິດ 0.61 2.318
ທ ນ້ອຍບຸນ ຖາວອນ ຫອມທອງ 0.51 1.938
ທ ແກ່ນ ອິນຄຳວົງ ດໍຂາວ 1 3.8
ທ ຍືນ ປິ່ນເພັດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.6 2.28