amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປົ່ງແປ້ນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານປົ່ງແປ້ນ, ຊຽງຮ່ອນ, ໄຊຍະບູລີ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານປົ່ງແປ້ນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ ແກ່ນ ໄຊຍະວົງ TDK8 1.2 4.56
ທ ຊໍ ວ່າ ຫອມທອງ 0.9 3.42
ທ ຝອງ ກາໄລທອງ ດໍຂາວ 1 3.8
ທ ສີບຸນ ນີທິ TDK8 1 3.8
ທ ແບງ ຄູນທະວົງ TDK8 2 7.6
ນາງ ພອນ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ TDK8 1.2 4.56
ທ ຍອດ ທຳມະລັງກາ ຫອມທອງ 2 7.6
ນາງ ຄຳ ໄຊຍະວົງ ຫອມທອງ 1 3.8
ທ ແກ້ວ ສຸລັດສະໝີ ດໍຂາວ 1.2 4.56
ທ ທອງມີ ຖິ່ນແກ້ວ 1.15 4.37