amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຄຳຈວງ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຄຳຈວງ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຄຳຈວງ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ແວັດ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.1
ທ. ສີພັນດອນ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.5
ທ. ວົງ ແກ້ວກົມພະບາງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ແຮັນ Local seed(Elay)/no certified 3 9.2
ທ. ບຸນຍົງ+ສົມສັກສີ Local seed(Elay)/no certified 2 6.2
ທ. ແກະ R3-TDK8 (ToG1) 3.5 10.5
ນ. ຄຳນາງ+ກ໋ອງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນ. ໄລ+ທ.ສີລິວົງ R3-TDK11 (ToG2) 3 9.5
ທ. ທອງມາ R3-TDK11 (ToG2) 2.5 7.5
ທ. ສີນໍ R3-TDK8 (ToG1) 2.5 7.5