amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຂາມ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຂາມ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາຂາມ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ.ຫ່ວາງ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.5
ທ. ສົນ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.8
ທ. ທອງຈັນ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.2
ທ. ຊາດີ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.8
ທ. ຫົງທອງ Local seed(Elay)/no certified 1 3
ທ. ຫຼຽນໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.8
ທ. ລິດ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.6
ທ. ສິງສະຫວ່າງ Local seed(Elay)/no certified 1 3
ທ. ທອງດຳ R3-TDK11 (ToG2) 2.5 8
ທ. ຄຳຕາ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.8