amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າກົກແຄນ (RPG1)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າກົກແຄນ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ທ່າກົກແຄນ (RPG1), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 158 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ບົວລາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ທ. ສີຕານ ໄຊຍະຈັນ Local seed(Elay)/no certified 3 9
ທ. ມອນໄຄ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ວຽງ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.7
ທ. ຈັນທອງ Local seed(Elay)/no certified 3 9
ທ. ຄຳຂັນ+ກອງມະນີ Local seed(Elay)/no certified 0.41 1.3
ທ. ອຸດອນ R3-PhonGnam 3 9.1
ນ. ແຕງ R3-PhonGnam 2 6
ທ. ບ້ຽວ+ ນ ນິດ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.1
ນ. ບຸດດາ R3-TDK8 (ToG1) 3 9.1