amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ (RPG3)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາພ້າວ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາພ້າວ (RPG3), ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 90 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ)
ທ. ຍົງມາ, ນ. ກາດຳ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.25
ທ. ວົງສາ, ນ. ສົມໝາຍ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 4.65
ທ. ບຸນມາ , ນ. ທອງໄຄ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.1
ທ. ລ້ວມ, ນ. ແຕງ Local seed(Elay)/no certified 2 6
ທ. ແດງ ນິນທະວົງ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.65
ທ. ຄຳຫຼ້າ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.1
ນ. ແຫຼ້ Local seed(Elay)/no certified 1.5 4.65
ທ. ບຸນຍັງ ຄຳມະນີ ( ຮ ) Local seed(Elay)/no certified 1 3.1
ນ. ດີ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.2
ນ. ສີວຽງ R3-TDK11 (ToG2) 1 3