amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຊື່ຂອງຝຸ່ນ-ປຸ໋ຍ ປະເພດຂອງຝຸ່ນ-ປຸ໋ຍ ຄຳອະທິບາຍ
ພີຈີພີ ໄຄໂຕຊານ ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ
ເປັນປຸ່ຍຊີວະພາບທີ່ມີອົງປະກອບສຳຄັນໃນເປືອກນອກຂອງສັດປະເພດກຸ້ງ, ປູ, ແມງໄມ້ ຊ່ວຍໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເພິ່ມຜົນຜະລິດ.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ຝຸ່ນຊີວະພາບກາຕົ້ນກ້າ ຝຸ່ນອິນຊີ
ເປັນຝຸ່ນອິນຊີ-ຊີວະພາບປອດສານຜິດຜະລິດຈາກມູນສັດ ຊ່ວຍປັບປຸງດິນ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍອິນຊີ-ຊີວະພາບໂຕກະເດືອນ ຝຸ່ນອິນຊີ
ເປັນຝຸ່ນອິນຊີ-ຊີວະພາບທີ່ບົ່ມຈາກມູນສັດ,ຮຳອ່ອນ,ນ້ຳໝັກຈຸນລິນຊີ ຊີວະພາບ,ກາກນ້ຳຕານາ.ຫຼັງຈາກຫວ່ານປຸ່ຍ3ວັນຈະເກີດຂີ້ກະເດືອນຂື້ນມາ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ46-0-0 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ເພື່ອສ້າງການເຕີບໂຕຂອງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ0-0-60 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ເພື່ອສ້າງທາດແປ້ງເພື່ອເພິ່ມນຳ້ໜັກໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ16-16-8 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ໃນນາດິນຊາຍ ແລະ ພືດນາທຸກປະເພດ, ຊ່ວຍສ້າງລະບົບຮາກ ແລະ ການແຕກໜໍ່
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ21-0-0 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ເພື່ອກະຕຸ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ ລຳ ແລະ ໃບ,ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການສັງເຄາະແສງດີ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ16-16-16 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕ,ການອອກດອກ ແລະໝາກ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ປຸ່ຍສູດ15-15-15 ຝຸ່ນອົງຄະທາດວິທະຍາສາດ
ໃຊ້ເພື່ອເພິ່ມປະສິດທິພາບປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງພືດ,ເໝາະສົມສຳລັບພືດທີ່ໂດຍທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການທາດອາຫານໃນປະລິມານສະເລ່ຍ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ອີໂຄນີຣີໂອເຄວ ຝຸ່ນອົງຄະທາດຊີວະສາດ
ຊ່ວຍປັບປຸງດິນ,ເພິ່ມການແຕກໜໍ່,ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,ເພິ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນະພາບ,ເພິ່ມຄວາມທົນທານຂອງພືດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີ
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ