amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ

ເອກະສານອື່ນໆ ດາວໂຫຼດ
ປົດສະເຕີ ທຸງອາຫານ ດາວໂຫຼດ
ປົດສະເຕີ-ເຕັກນິກປູກເຂົ້າ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມຫຼັງການເກັບກ່ຽວສາລີອາຫານສັດ ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາກວດກາເມັດພັນກຸ່ມ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ແລະ ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ SMG ດາວໂຫຼດ
ບົດແນະນໍາສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືລະບົບຄວບຄຸມພາຍໃນສໍາລັບກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາທີ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມເຕັກນິກການປູກເຂົ້າ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືສົ່ງເສີມເຕັກນິກການປູກເຂົ້າ ດາວໂຫຼດ
ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບພຶດຕະກຸນລຳ ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານກະສິກຳອິນຊີສຳລັບເຂົ້າ ພິມຄັ້ງທີ 2 ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບເຂົ້າ ດາວໂຫຼດ
ມາດຖານການຜະລິດກະສິກຳທີ່ດີສຳລັບສາລີແຂງ ດາວໂຫຼດ
ຄູ່ມືການສົ່ງອອກເຂົ້າ ດາວໂຫຼດ