amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ລາຍລະອຽດ ຄວາມຕ້ອງການຂາຍ, ລະຫັດການຂາຍ : STB4123

ຜົນຜະລິດກະສີກໍາ ຈຳນວນ (ກິໂລ) ເງື່ອນໄຂ ມື້ເປິດການສັ່ງຈອງ ມື້ປິດການສັ່ງຈອງ
ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ 6,400 15 % 17/05/2022 17/05/2022

ຂໍ້ມູນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຈຸ້ມ ເມືອງ: ມະຫາໄຊ

ທີ່ຢູ່: ບ້ານຈຸ້ມ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ