amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 2019, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ເມືອງ ໄຊທານີ 1,800 1,800 -
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ - - -
ເມືອງ ປາກງື່ມ - - -