amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຜົນຜະລິດເຂົ້າ 2019, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ເມືອງ ລວມ (ໂຕນ) ເຂົ້າໜຽວ (ໂຕນ) ເຂົ້າຈ້າວ (ໂຕນ)
ເມືອງ ປາກຊັນ 2,000 - 2,000
ເມືອງ ທ່າພະບາດ - - -
ເມືອງ ບໍລິຄັນ - - -