amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, 2019 ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເມືອງ ລວມ (ຮຕ) ເຂົ້າໜຽວ (ຮຕ) ເຂົ້າຈ້າວ (ຮຕ)
ເມືອງ ໄຊທານີ 231,750 231,750 -
ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ - - -
ເມືອງ ປາກງື່ມ - - -